Drilling Wells s.r.o. logo

Podmínky ochrany
osobních údajů

Veškeré informace o správě vašich osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

o jejich shromažďování a zpracování dle ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění, dále jen nařízení. Správce osobních údajů: Drilling wells s.r.o., IČ: 07175710, se sídlem Na Kopci 4185/4, Jihlava , vedená u Krajského soudu v Brně odd. C 106599, elektronická adresa: info@drillingwells.cz.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů:

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – nezbytnost pro provedení předsmluvní komunikace, sestavení nabídky na základě poptávky subjektu údajů, za účelem vytvoření podkladů pro rozhodnutí subjektu údajů pro uzavření či neuzavření smlouvy se správcem – provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost (poptávku) subjektu údajů, včetně zpracování slučitelného dle ust. Čl. 6 odst. 4 nařízení.

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, podpis, adresa trvalého či faktického pobytu, korespondenční adresa, IČ, DIČ, adresa místa podnikání při výkonu podnikatelské činnosti, údaje o telefonním spojení, včetně mobilního telefonu a adrese elektronické pošty, parcelní číslo pozemku a GPS pozemku, a to jednotlivě či v jakýchkoli kombinacích a seznamech, v písemné i elektronické formě.

Informace subjektu údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dle s ust. čl. 12, 15 až 22 a 34 nařízení:

 • Správce prohlašuje, že dodrží veškeré povinnosti, které s ohledem na kategorii poskytnutých osobních údajů, subjekt údajů, pokud se nebude jednat o případ nedůvodného nebo nepřiměřeného plnění povinností v souladu s ust. čl. 12 odst. 5 nařízení.
 • Osobní údaje poskytované subjektem údajů jsou nezbytné z právního hlediska k označení účastníka možného právního vztahu v předsmluvní fázi a místa plnění z případné smlouvy a nezbytné pro komunikaci ohledně upřesnění nezbytných předsmluvních technických údajů a informací. Subjekt údajů je oprávněn osobní údaje neposkytnout. V takovém případě, pokud jde o identifikační údaje, nebude moci být poskytnuta přesná nabídka a potažmo následně nebude moci být smlouva uzavřena z důvodu nenaplnění požadavku označení účastníka. Při neposkytnutí osobních údajů sloužících elektronické a telefonické komunikaci dojde k prodloužení doby plnění práv a povinností ze smlouvy s ohledem na nutnost využít pouze písemné komunikace využitím poskytovatelů poštovních služeb.
 • Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou v rámci slučitelnosti zpracování poskytnuty příjemcům v rámci Evropské unie poskytujícím správci bankovní, účetní, daňové a právní služby, vždy však jen takovým, které jsou vázány smluvní mlčenlivostí, bankovním či profesním tajemstvím a kteří přijali pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením.
 • Doba zpracování osobních údajů je dána dobou platnosti nabídky správce. Doba uložení osobních údajů po ukončení doby zpracování je dána délkou obecné, promlčecí lhůty dle občanského zákoníku z důvodu ochrany a uplatnění práv a oprávněných zájmů správce ze smlouvy či z předsmluvních právních jednání se subjektem údajů.
 • Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům a k informacím k nim, v rozsahu dle ust. čl. 15 nařízení. Informace poskytne správce na základě žádosti subjektu údajů v písemné podobě či v elektronické textové podobě.
 • V souladu s ust. čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesného údaje a doplnění neúplných údajů, které se jej týkají; správce provede upřesnění či opravu bez zbytečného odkladu poté, co se o tom doví a nebo je sám zjistí.
 • Správce nesmí osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas a je povinen je bez zbytečného odkladu vymazat, ledaže se jedná o výjimku dle ust. čl. 17 odst. 3 nařízení, zejména pokud jde o určení, výkon nebo obranu právních nároků.
 • Za podmínek v ust. čl. 18 nařízení má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů, zejména v případě pochyb o jejich přesnosti, pominul-li účel zpracování správcem, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Správce oznámí subjektu údajů veškeré opravy nebo výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů, které v souladu s nařízením uskutečnil, pokud to bude možné anebo takové oznámení nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
 • Správce, pokud nepominul právní základ ke zpracování osobních údajů, předá na základě pokynu subjektu údajů osobní údaje ke zpracování druhému správci v rámci Evropské unie, je-li to technicky proveditelné.
 • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle ust. čl. 21 nařízení.
 • Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude.
 • Zabezpečení osobních údajů je prováděno technickými (mechanickými a elektronickými) prostředky správce, včetně povinnosti mlčenlivosti osob, které se na zpracování podílejí a je zabezpečeno i právními dokumenty a zakotveno vnitřními předpisy společnosti Drilling wells s.r.o. Opatření k zabezpečení jsou pravidelně prověřována a kontrolována a systém zabezpečení osobních údajů vyhodnocován.
 • Správce oznámí subjektu údajů bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud jeho porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody; to neplatí, pokud správce přijal opatření vyžadovaná ust. čl. 34 odst. 2 spočívající zejména v šifrování či nesrozumitelnosti osobních údajů pro narušitele, zajistil opatření taková, že se riziko ohrožení práv a svobod subjektu údajů neprojeví.
 • Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu nařízením či jinými platnými právními předpisy může kdykoli:
  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz . Na těchto stránkách lze stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
 • Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.
 • Podněty a žádosti subjektu údajů vykoná správce bezplatně. Pokud to nařízení připouští, je správce v jednotlivých případech oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2020.

logo Drilling wells

Od roku 2018 realizujeme geologické práce v jakémkoliv podloží zejména pro vrtané studny nebo tepelná čerpadla.

Dále provádíme gelologické průzkumy a další služby spojené s vrtnými pracemi.

Máte dotaz?

Napište nám nebo zavolejte
rádi vám vše vysvětlíme.

+420 739 729 622

info@drillingwells.cz

© 2018–2024 Drilling Wells s.r.o.