Drilling Wells s.r.o. logo

Legislativa provádění vrtných prací

Vrty, které projektujeme, vrtáme a následně zprovozňujeme, provádíme podle platných norem a to v souladu se závaznou technickou normou ČSN 75 5115.

Varianta 1:
Hydrogeolog se může vyjádřit

Vrtaná studna
(postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a č. 254/2001Sb., o vodách).

 • Zadání projektové dokumentace (zpracovat jí může osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby)
  Projekt musí respektovat vyjádření osoby odborně způsobilé v hydrogeologii, musí obsahovat nejen projekt tzv. studnové úpravy vrtu, ale i projekt samotného vrtu.
 • Územní řízení  – rozhodnutí o umístění stavby (příslušný stavební úřad).
  K žádosti žadatel předloží:
  • projekt (ověřený autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby),
  • vyjádření správců inženýrských sítí dle situace
  • stanovisko dotčeného orgánu státní správy (pokud stavby se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy)
  • vyjádření hydrogeologa, osoby s odbornou způsobilostí
  • informativní výpis z KN, snímek mapy
  • zaplacení správního poplatku: 1.000 Kč v územním řízení
 • Stavební řízení – rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami
  – tj. k odběru podzemních vod (příslušný vodoprávní úřad).
  K žádosti žadatel předloží:
  • projektovou dokumentaci
  • vyjádření hydrogeologa
  • územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
  • vyjádření správců inženýrských sítí
  • doklad o vlastnictví
  • snímek katastrální mapy
  • vyjádření Povodí

Varianta 2:
Hydrogeolog se nemůže vyjádřit

 • Hydrogeologický průzkumný vrt (postup dle geologického zákona č. 62/1988 Sb.) provede příslušný orgán MŽP ČR.
 • Projekt geologického průzkumu s prvotním hydrogeologickým posudkem (zpracován osobou odborně způsobilou v hydrogeologii).
 • Zaevidování průzkumu u České geologické služby v Geofondu.
 • Oznámení provádění průzkumu dotčené obci (15 dní před vrtáním).
 • Žádost o stanovisko stavebního úřadu z hlediska územně plánovacídokumentace k podlimitnímu záměru čerpat podzemní vodu
 • Zaslání projektu OŽP Krajského úřadu u vrtů hlubších než 30 m.
 • Oznámení báňskému úřadu u vrtů hlubších než 30 m.
 • Vyhloubení průzkumného vrtu.
 • Čerpací zkoušky, popř. laboratorní rozbory.
 • Souhrnná závěrečná zpráva geologického průzkumu (postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. č. 254/2001Sb., o vodách).
 • Zadání zpracování projektové dokumentace.
 • Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby.
 • Stavební řízení – rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami.

Pokud stavební povolení nabylo právní moci, lze začít stavbu realizovat.

Odebírat podzemní vodu ze studny lze až po kolaudaci stavby.

Kolaudační souhlas vydává na základě žádosti a doložení podkladů vodoprávní úřad.

Z báňského hlediska je vrtaná studna nad 30 m technické dílo, které bude vybudováno k bezpečnému využívání zdroje podzemní vody.

Vlastní provedení vrtané studny je klasifikováno jako činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písmena f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Realizaci studny je investor, nebo pověřená organizace, povinen ohlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, v souladu s § 10 odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, v obsahu uvedeném v § 11 cit. vyhlášky, nejméně 8 dní před zahájením prací.

Vrtání studny musí být provedeno organizací oprávněnou podle § 5 odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb.

Z hlediska bezpečnosti práce, při realizaci vrtané studny (činnosti prováděné hornickým způsobem), bude organizace dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 239/1988 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vedení vrtných prací organizace, provádějící vrtné práce, musí vést následující dokumentaci:

 • Pravomocné rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu o povolení stavby – vrtané studny.
 • Smlouvu o provedení vrtných prací uzavřenou mezi investorem a organizací, která bude provádět vrtné práce.
 • Předání pracoviště investorem provádějící organizaci.
 • Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v § 11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad .
 • Oprávnění organizace k činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti závodního provádějící organizace.
 • Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 Sb.
 • Hydrogeologický posudek pro plánovanou studnu.
 • Technologický postup schválený závodním provádějící organizace.
 • Základní a provozní dokumentaci o provádění vrtných prací ve smyslu § 21 a § 22 vyhl. č. 239/1988 Sb.
logo Drilling wells

Od roku 2018 realizujeme geologické práce v jakémkoliv podloží zejména pro vrtané studny nebo tepelná čerpadla.

Dále provádíme gelologické průzkumy a další služby spojené s vrtnými pracemi.

Máte dotaz?

Napište nám nebo zavolejte
rádi vám vše vysvětlíme.

+420 739 729 622

info@drillingwells.cz

© 2018–2024 Drilling Wells s.r.o.